شعر493

شعر493-هر کار که هست جز به کام تو مباد هر [...]