شعر323

شعر323-نگفتم: کین چنین زودت به جان اندر بکارم دل؟ کشی [...]